TRYGG I FELLESSKAP-MODELLEN

Barnehage - Førebygging

Lovgrunnlag – Barnehagelova m/rammeplan § 2

Barnehagens innhold, 1. ledd

Ei av dei viktigaste oppgåvene til barnehagen er å gi barna omsorg og nærleik og leggje forholda til rette for allsidig utvikling. Både kroppsleg og språkleg gir barn uttrykk for korleis dei har det. Korleis barn opplever møte med andre, vil påverke korleis dei ser på seg sjølve. Det er derfor viktig å understreke at barn må møtas med tillit og respekt.

Barnehagen skal arbeide kontinuerleg med å støtte og fremje dei sosiale dugleikane til det enkelte barnet og barnegruppa. Personalet er rollemodellar og bidreg gjennom eigen veremåte til at barn lærer sosiale dugleikar. Eit aktivt og tydeleg personale er nødvendig for å skape eit varmt og inkluderande sosialt miljø. Rosande og støttande relasjonar er eit grunnlag for å utvikle sosial kompetanse.

Tiltak på barnehagenivå:

 • Alle barnehager har implementert/holder på og nyttar klasseleiingsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ).

  Lek og positivt samvær er en beskyttende faktor for et barn. Derfor fokuserer DUÅ på å fremme lek og positivt samvær mellom vaksne og barn,  samt lek og positivt samvær i barnegruppen.

  DUÅ har fokus på bevisstgjering- og økt kompetanse av vaksenrollan.

  Det er verktøya relasjonsbygging, coaching og oppmuntring som blir nytta frå programmet.

 • Flere av barnehagene har implementert Dinosaurskolen.

  Mål: styrke emosjonell og sosial kompetanse, styrke selvbilde, empati/ mentaliseringsevne, problemløsning, konflikthåndtering, sinnemestring, selvkontroll, følelser.

  Elementene: handdukker, samtaler, sang, filmklipp, rollespill, øvelser, aktiviteter, lekser med foreldrene.

Kompetanseheving

Alle de vaksne får ein tredelt kompetanseheving kor tema er:

 • Kva er mobbing?
 • Observasjon
 • Proativ og reaktiv aggresjon
 • Handtering

Tiltak på avdeling/base:

Trygg i Fellesskap på FacebookTRYGG I FELLESSKAP på Facebook | Fjell kommune på FacebookØygarden kommune