Trygg i Fjell-modellen

Barnehage - Etterarbeid

Lovgrunnlag – Barnehagelova m/rammeplan § 1 Formål

Foreldra og barnehagepersonalet har eit felles ansvar for trivselen og utviklinga til barna.

Etterarbeid og brukarmedverknad mobbeutsett:

  • Jamlege samtaler mellom ped.leiar, styrar og føresett. Samtalene skal vere hyppige i starten. Minimum 3 samtaler i løpet av 8 veker
  • Fokus i samtalene er barnehagekvardagen, meistring og vanskar
  • Tilbod om samtale med kvalifisert helsehjelp som helsesøster eller kommunepsykolog.
  • Fokus på leikeferdigheiter
  • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse (Duå og Dino)

Etterarbeid og brukarmedverknad mobbar (mobbarar):

  • Jamlege samtaler mellom ped.leiar, styrar og føresett. Samtalane skal vere hyppige i starten. Minimum 3 samtaler i løpet av 8 veker
  • Fokus i samtalene er tilbakemelding på positiv åtferd
  • Tilbod om samtale med kvalifisert helsehjelp som helsesøster eller kommunepsykolog.
  • Fokus på leikeferdigheiter
  • Fokus på sosial og emosjonell kompetanse (duå og Dino)
Trygg i Fjell på FacebookTrygg i Fjell | Fjell kommune på FacebookFjell kommune | Heimesida til Fjell kommunewww.fjell.kommune.no
(Trygg i Fjell-modellen v1.2)